Authority & Harm

อบจ.โคราชร่วมตร.-ปปส -ปกครอง-สธ.   ตรวจฉี่หาสารเสพติดนร.58รร.ในสังกัดนครราชสีมา-อบจ.โคราช ร่วมกับ ตำรวจ ปปส  ปกครอง  สาธารณสุข ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน 58 โรงเรียนในสังกัด ขานรับนโยบายรัฐบาล นายกเศรษฐา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ปปส สาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในและรอบสถานศึกษา โดยมีการตรวจปัสสาวะนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 657 คน 

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 25 จังหวัด ในการดำเนิน มาตรการปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ระยะ 3 เดือน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับนโยบายขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช ภายใต้วิสัยทัศน์ "อบจ.โคราชโฉมใหม่ หัวใจคือประชาชน" สร้างคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักเรียนผู้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลให้ห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด ตามแนวคิด"คนเก่ง ดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" พร้อมทั้งลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่อง และยั่งยืน

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า จากสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสุขภาพต่างๆ เป็นต้น รัฐบาลจึงได้ กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน และสำคัญ โดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนมีมาตรการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและเหมาะสมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต งดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดกิจกรรมฯ นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในและรอบสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในและรอบสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 3. เพื่อบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือ และส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการ เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกแห่งให้ถือปฏิบัติด้านการคัดกรอง เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทั่วกัน การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เยาวชนเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 58โรงเรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานยาเสพติด และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 657 คน ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 เดือน การใช้สารเสพติด