In life & travel

สีสัน!รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาตอซัง ในพื้นที่การเกษตรปี2565ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 ณ บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี , ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการเผาในพื้นที่การเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกร ให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยได้นำเสนอทางเลือกต่างๆ แก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซัง การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการหยุดเผาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรในอำเภอเมยวดีได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบปลอดการเผา ต่อไป