In life & travel

ตร.ภูธรสิงห์บุรีจัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือน สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงโควิดสิงห์บุรี-ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงโควิด-19

พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF อัฟริกันไนต์ครอเลอร์ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พันตำรวจเอก อรรถพล สุดสาย ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์บริการประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ในส่วนของสถานีการทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะนำมาใช้ ประกอบกับในแต่ละครัวเรือนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทอินทรียวัตถุ ซึ่งย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการรักษาความสะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จะได้นำแนวความรู้ในด้านการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาระบบนิเวศ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล และเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดนำไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

จินตนา  ปานมี  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี