Biz news

'เอแบค'จับมือกับ'บริษัทครีเอทีฟดิจิทัล' ยกระดับเรียนผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สกรุงเทพฯ-“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์”จับมือ “บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด”ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก โดย ภราดา ดร. บัญชาแสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดีประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด ร่วมด้วย

ผศ.ดร.อุรีย์ เจื่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ คุณอัมพรสักก์ อังคทะวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัดลงนามในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้แก่การจัดทำหลักสูตรอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจตลอดจนยกระดับศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนการฝึกอบรมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

2.ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบันและในอนาคตของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.ความร่วมมือในการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆเพื่อการศึกษา เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง (Metaverse)ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและประเมินผลศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและโครงการอื่นๆที่เห็นสมควรร่วมกัน