In Thailand

'นอภ.ท่าฉาง'แก้ไขปัญหาเดือดร้อนปชช. ช่วยคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฏรสุราษฏร์ธานี-นายอำเภอท่าฉาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนของไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ภายใต้นโยบาย “คนไทยทุกคนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุมัติเพิ่มชื่อนายจเร สิทธิกุล อายุ ๖๘ ปี เข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๕๖/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๙๗ โดยนายจเร สิทธิกุล ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อฯ ต่อนายอำเภอและฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ได้สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้ขอเพิ่มชื่อ บุตร กำนันตำบลเสวียด เพื่อให้การรับรอง และใช้ผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ระหว่างนายจเร สิทฺธิกุล และมารดา เป็นหลักฐานในการเพิ่มชื่อฯ เสนอต่อนายอำเภอท่าฉางพิจารณา และนายอำเภอท่าฉางได้อนุมัติการเพิ่มชื่อและกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้แก่นายจเร สิทธิกุล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐในการรักษาพยาบาล การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)