Bkk & Local

กทม.เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด19 บริการขนส่งสาธารณะรถไฟ-เรือ-รถเมล์กรุงเทพฯ-สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด 19 ในบริการขนส่งสาธารณะ

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด 19 ในระบบขนส่งสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ กทม. เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้กำชับผู้ให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) สายสีทอง รถเมล์ด่วนพิเศษ (BRT) และเรือโดยสารสาธารณะในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบขนส่งสาธารณะสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทำงานและการเข้าใช้บริการ ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น ที่นั่ง เสา ราวจับ ตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทั้งบริเวณสถานีและภายในรถ/เรือโดยสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19