In News

ครม.เห็นชอบหทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558กรุงเทพฯ-ครม. เห็นชอบหลักการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการและความต้องการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐ

วันที่ 24 พ.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุง ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  2558 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐ  โดยกำหนดแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพ.ร.บ.  การอำนวยความสะดวก ฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระยะเวลา การพิจารณาอนุญาตและทบทวนกฎหมายให้เอื้อต่อกระบวนการพิจารณาอนุญาต  เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มกระบวนงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มกระบวนงานที่มีผลกระทบสูง จำนวน 31 กระบวนงาน เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจกา รโ รงง าน การขออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกของ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกระบวนงานและปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 65

(2) กลุ่มกระบวนงานทั่วไป เช่น การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกำหนดให้ต้องขออนุญาตฯ มีเป้าหมายให้หน่วยงาืนของรัฐเสนอกระบวนงานที่สามารถปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงร้อยละ 30 - 50 มาดำเนินการภายในปี 65

โดยแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต เช่น พิจารณายุบเลิก ยุบรวมขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการของหน่วยงาน นำมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามผลการศึกษาของ สนง.ก.พ.ร. เป็นเป้าหมายในการพิจารณาปรับลดระยะเวลาการดำเนินการ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ กรณีไม่สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงได้อีกหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานไปยัง สนง.ก.พ.ร.

สำหรับแนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต เช่น การพิจารณาใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย โดยนำคำแนะนำของ คกก. พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ การทบทวนกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาต เช่น กฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน  การทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต เช่น การปรับปรุงขั้นตอน การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ

ทั้งนี้ สนง.ก.พ.ร. ได้ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 3,827 กระบวนงาน จาก 132 หน่วยงาน ได้แก่ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การพิจารณาอนุญาต และการลงนาม พบว่า หน่วยงานแต่ละแห่งมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน จึงได้นำค่ากลางของระยะเวลาการดำเนินการ มากำหนดเป็นมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ นำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ  ขั้นตอนการยื่นเอกสาร  กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ไม่เกิน 1 วันทำการ  ขั้นตอนการพิจารณา  กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจำแนกตามลักษณะงาน และความซับซ้อนของเอกสาร เช่น การตรวจพิจารณาเอกสารจำนวน 1-10 รายการ หรือเอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานผู้อนุญาต ไม่เกิน 2 วันทำการ  - การตรวจสอบสถานที่ ไม่เกิน 15 วันทำการ - การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์/เครื่องจักร  ไม่เกิน 2 วันทำการ  -การพิจารณาโดยคณะกรรมการ ไม่เกิน 29 วันทำการ  การลงนาม หรือ คกก. มีมติ ไม่เกิน 1 วันทำการ

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับส่วนราชการที่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้เร่งพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพราะ การปรับปรุงระยะเวลาพิจารณาอนุญาตในกระบวนงานที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศด้วย