Variety & travel

วีระศักดิ์ผู้ว่าฯอ่างทองเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ อนุรักษ์ศิลปชาวกูย อำเภอปรางค์กู่ศรีสะเกษ-วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าฯอ่างทองเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อำเภอปรางค์กู่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมชนเผ่าพันธุ์กูยแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิพิธภัณฑ์ชาวกูยศูนย์วัฒนธรรมเกาะกลางน้ำสระกู่ ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  และนายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อำเภอปรางค์กู่  โดยมี นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นายพสิษฐ์  เจนพิทักษ์คุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอปรางค์กู่  ข้าราชการและประชาชนชาวตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมในพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อำเภอปรางค์กู่  เป็นจำนวนมาก
นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้อนุมัติให้อำเภอปรางค์กูดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ คสล. 2 ชั้น และอาคารรองรับนักท่องเที่ยว อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 5,180,000 บาท ณ ศูนย์วัฒนธรรมปรางค์กู่ เกาะกลางน้ำ(สระกู่) บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์ภู่ จังหวัดศรีสะเกษ  และอำเภอปรางค์กู่ ได้แจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ และขอรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ สามารถตั้งงบประมาณบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่าในทรัพย์สินทางราชการ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกู่   ได้ยื่นความประสงค์ขอใช้ทรัพย์สินต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้พิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ใช้อาคารราชพัสดุหลังลำดับที่ ศก.1955 ได้ตามประสงค์

ด้านนายพสิษฐ์  เจนพิทักษ์คุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ กล่าวว่า เมื่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อาคารราชพัสดุหลังลำดับที่2 ก.1955 ได้ตามประสงค์ แต่ด้วยภารกิจในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่  มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ  ดังนั้นนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าการราชการจังหวัดอ่างทอง (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหลำากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะกัลยาณมิตรในบุญ  ตลอดจนพระครูวินิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ จึงได้ให้การอนุเคราะห์ดำเนินการระดมงบประมาณจากการทอดกฐินและผ้าป่าวัดแม่วงก์  ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งนำมาปรับปรุงตกแต่งพิพิธภัณฑ์ชาวกูย จำนวน 2,000,000 บาท โดยพิพิธภัณฑ์ชาวกูยแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆที่ทางด้านประวัติตาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้อื่นๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและให้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชน มีจุดประสงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราววิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกูย ให้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับปราสาทปรางค์กู่ ส่งเสริมประชาชนมีรายได้เสริมอย่างทั่วถึง  เป็นที่สงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวกูย เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้ ติลปหัตถกรรมอันเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม การนำเสนอและจัดแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกูย สะสมอนุรักษ์สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและชุมชนให้คงอยู่สืบไป  ให้เป็นประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการชาวกูยมีเอกลักษณ์ของตนเองที่สำคัญแหล่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ  และเป็นการพัฒนาชุมชนของชาวกูยแบบยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ ...... บุญทัน  ธุศรีวรรณ   ศรีสะเกษ