education & sports

ศูนย์วิทยาศาสตร์มรส.-รร.สุราษฎร์พิทยา เสริมความรู้สตาฟฟ์สัตว์ทะเลแก่นักเรียนสุราษฏร์ธานี-ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. - โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เสริมความรู้สตาฟฟ์สัตว์ทะเลแก่นักเรียน หวังค้นพบความถนัดของตนเองต่อยอดการศึกษาในอนาคต

เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSP สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสตาฟฟ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยมีอาจารย์กนกอร ทองใหญ่ อาจารย์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร

ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความถนัด ความสนใจในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสามารถที่โดดเด่นต่อไป

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้บริการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ บริการทดสอบตัวอย่างและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเปิดบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดผู้ที่สนใจ