In Thailand

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มปชช.ร้อยเอ็ด-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 13

วันพฤหัสษดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านป้องสร้างปุ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยภายในโครงการ ได้มีการมอบสิ่งของแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ การออกบูทของหน่วยงานต่างๆ ในการรับบริการ ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ สิ่งของ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอโพนทอง ที่มีฐานะยากจน เพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น