In Thailand

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังบวร สืบสานรักษาต่อยอดประจำปี 2565มหาสารคาม-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังบวร สืบสาน รักษา ต่อยอด ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายพลังบวรต้นแบบ

วันนี้ (27 ก.ย.65) ที่ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.มหาสารคาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังบวร  สืบสาน  รักษา    ต่อยอด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายพลังบวร  บุคคลต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  ศพอ.ต้นแบบ  และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายพลังบวร

นายชูชาติ  ราชจันทร์  วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังบวร สืบสาน รักษา ต่อยอด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้กับเครือข่ายพลังบวร และทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งภายในงาน ในช่วงเช้า เป็นการเสวนา หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรม 12 เดือน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” การเสวนา ผู้นำพลังบวรกับการสร้างแรงบันดาลใจกับบุคคลต้นแบบ ศพอ.ต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการลงนามความร่วมมือ (MOU) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 14 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายพลังบวรต้นแบบ  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการทำงานของพลังบวรกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” การแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การแสดงของนักร้อง ศิลปิน  อาทิ  หมอลำไพบูลย์ เสียงทอง, มิน พิณทอง,อ๋อมแอ๋ม  ละมัย  แสงทอง และการจัดนิทรรศการ 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรม ใน ศพอ. มีเครือข่ายพลังบวรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมภายในงาน กว่า 200 คน