In Thailand

ชง'มะพร้าวน้ำหอม'ราชบุรีเป็นซิกเนเจอร์ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCGราชบุรี-ได้เป็นพื้นที่นำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตร

หลังจาก จ.ราชบุรีได้เป็นพื้นที่นำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตร มีเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี เป็นสินค้าเกษตรที่ จ.ราชบุรีได้ขับเคลื่อน จากความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ขณะที่มะพร้าวน้ำหอม เป็นสินค้าเกษตรเป้าหมายที่จะดำเนินการเป็น BCG Model ของ จ.ราชบุรี โดยปัจจุบัน จ.ราชบุรีมีพื้นที่ปลูกกว่า 88,000 ไร่ ผลผลิตกว่า 570,000,000 ผล ส่วนใหญ่จะส่งออก มูลค่าผลผลิตรวม 7,822 ล้านบาทต่อปี และส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP และ GI โดยได้วางเป้าหมายมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้มะพร้าวน้ำหอมร้อยละ 30

สำหรับการดำเนินการภาพรวมของกระบวนการมะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี ตั้งแต่การเริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ต้นทางได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม แปลงต้นแบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมปลอดภัย ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP รับรองมาตรฐาน GAP/ PGS/ Organic Thailand พร้อมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

ส่วนกลางทาง ผู้ประกอบการ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม นำเปลือกไปผ่านกรรมวิธีเพื่อเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ในสวนมะพร้าว และปลายทางสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความหลากหลายและทางเลือกให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา พร้อมเปิดตลาดทางทวีปยุโรป และอเมริกา และส่งเสริมการบริโภคมะพร้าวน้ำหอม

สำหรับการดำเนินงานในส่วนของมะพร้าวน้ำหอม และพืชผัก ภายใต้กรอบ BCG Model ของ จังหวัดราชบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสินค้ามะพร้าวน้ำหอม เช่น การส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมตามความเหมาะสมของพื้นที่, ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมตามมาตรฐาน GAP, การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมให้เป็น Smart Farmer พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี, ส่งเสริมการปลูกและประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี

ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม GI ราชบุรี, การฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน, การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมทรงเพชร, การพัฒนาระบบตรวจสอบความจำเพาะและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาการปลอมปนของการจำหน่ายหน่อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม, การสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์น้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อจัดการส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าว

ทั้งนี้จ.ราชบุรี ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Model ปัจจุบันได้มีความคืบหน้าการดำเนินงานตามลำดับ พร้อมเป็นจังหวัดนำร่อง ในการขับเคลื่อน BCG Model และเป็นจังหวัดต้นแบบ ในการผลักดันพัฒนาภาคการเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี