In Thailand

ราชบุรีถกแก้ปัญหาโรงงานกำจัดสารเดมี เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือชาวบ้านราชบุรี –ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จ.ราชบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากของเสียตกค้าง การรั่วไหลและการปนเปื้อนของมลพิษ รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

โดยอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมาบริษัทฯ แห่งนี้ได้ทำการย้ายกองถังที่ถูกไฟไหม้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้ของเสียจากถังรั่วไหลลงดินและมีกลิ่นเหม็น อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการขนย้ายให้ถูกต้อง และสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าวแล้ว พร้อมให้ฟื้นฟูแก้ไขพื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิม ทั้งนี้ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันที่ สภ.จอมบึงแล้ว

สำหรับ ความก้าวหน้าการดำเนินการเคลื่อนย้ายกากของเสียที่เกิดเพลิงไหม้นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการพื้นฟูแก้ไขพื้นที่ที่มีของเสียรั่วไหล โดยเคลื่อนย้าย ดินปนเปื้อน และภาชนะปนเปื้อนในบริเวณที่มีการหกรั่วไหลของเสียและมีการปนเปื้อนของดินในบริเวณดังกล่าว เพื่อนำไปบำบัด/กำจัด โดยวิธีทำเชื้อเพลิงผสม ณ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี โดยใช้รถบรรทุกกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จำนวน 3 คันรวมพ่วง น้ำหนักรามประมาณ 62.5 ตัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างขนส่ง หรือกรณีกากอุตสาหกรรมหกรั่วหรือเกิดเหลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดีในที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ อบต.น้ำพุรวบรวมข้อมูลและวางแผนดำเนินการ กรณีชาวบ้านต้องการติดตั้งถังกรองน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี