In Bangkok

กทม.เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บางเขน 'โครงการกรุงเทพฯห่วงใยใส่ใจสุขภาพ'กรุงเทพฯ-รองปลัดกทม.เปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ดูแลประชาชนพื้นที่เขตบางเขน

(24 พ.ย.65) เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีพระครูวุฒิธรรมานุกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตบางเขน ร่วมพิธี ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัยได้จัดทำ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว และมีการจำหน่ายของดีเขตบางเขน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื้นที่ 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างครบวงจร ด้วยภารกิจในการให้บริการอันหลากหลาย ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุข ตามนโยบายหน่วยเชิงรุก Mobile Medical Unit มีการจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในศาสนสถาน ทุกวันศุกร์ ครอบคลุม 50 เขต และจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่เขตบางเขน ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางเขน เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย รวมถึงการจัดจำหน่ายของดีสำนักงานเขต เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง

สำหรับงานในวันนี้ มีพระครูอาทรศิริวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พระปลัดเฉลิมชัย ชินปุตฺโต เลขานุการวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พระพรชัย พชรวาที เลขานุการเจ้าคณะแขวงสายไหม นายอนุสรณ์ ปั้นทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายนริสสร แสงแก้ว สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านวิชาการ) นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ผู้บริหารตลาดถนอมมิตร ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด มหาชน ผู้แทนคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ ผู้แทนเสถียรธรรมสถาน สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตบางเขน ร่วมงาน