education & sports

กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 8มุกดาหาร- กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม ได้แสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น.  นายธฤติ   ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสมเจตน์   สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร, นายชาคริต  ชุมจันทร์  นายอำเภอดอนตาล,หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู/นักศึกษา กศน. ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหาร เกมส์" ครั้งที่ 8  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม ได้แสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  สร้างความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

นายสมเจตน์   สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหารเกมส์" ครั้งที่  8   ประจำปี 2565  ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.  สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหาร เกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ขึ้น  โดยร่วมมือกับ กศน.อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง,เซปักตระกร้อชาย, เซปักตระกร้อหญิง, เปตองประเภททีมชาย และ เปตองประเภททีมหญิง,กรีฑาชาย, กรีฑาหญิง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้าน นายธฤติ   ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  สถานศึกษาทุกแห่งโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการเสริมสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี  และใช้กีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ใจจิต สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล  ในทุกพื้นที่ทุกแห่ง ให้จัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ที่สำคัญคือการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาสมรรถณะทางกีฬาและวจะทำให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงที่สำคัญยิ่งในการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้มุ่งไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยอีกว่า ซึ่งส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เป็นนโยบายของ สำนักงาน กศน. ได้สั่งการมอบหมายให้หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์  เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมสมรรถณะทางการกีฬาของนักเรียน นักศึกษาที่จะมีการแข่งขันต่อ ในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2566  สำนักงาน  กศน.จะได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในห้วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ..

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ  /  มุกดาหาร