EDU & Tech-Innovation

อบจ.สุราษฏร์ธานีจัดให้ค่ายทำกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเทศบาล4สุราษฎร์ธานี -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ขอนำนักเรียนที่เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี จำนวน 200 กว่าคน ณ อาคาร TK park ศูนย์การเรียนรู้สุราษฎร์ธานี สวนสาธารณะเกาะลำพู 

โดยแบ่งเป็นฐาน ฐานละ 35 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และเข้าเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคาร TK park ศูนย์การเรียนรู้สุราษฎร์ธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอวิดีโอในรูปแบบแอนิเมชั่น แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในห้องโฮมเธียเตอร์ของอาคาร TK park และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

ได้ทำกิจกรรมในห้องกิจกรรมเด็กเล็ก พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องต่างๆ ของอาคาร TK park ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 ซึ่งเด็กๆและครูผู้สอน และรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน พร้อมคำขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว และคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย