In Thailand

กาชาดโคราชรณรงค์ร่วมบริจาคโลหิตนครราชสรีมา-กาชาดโคราชร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมาจับมือภาคเอกชนรณรงค์ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 24 ม.ค.66 ที่ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสรีมา นำโดยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สาธารณสุขนครราชสีมา และภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และห้างเซ็นทรัลโคราช พร้อมใจร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมบริจาคโลหิตทุกวัน

ซึ่ง รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้บรรยาย ความสำคัญของการบริจาคโลหิต การเตรียมตัวบริจาคโลหิต การดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต และป้องกันภาวะโลหิตจางโดย นักเทคนิคการแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผอ.ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นางสาวศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นางอรจิรา ศิริมงคลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงกับทุกภาคส่วนในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนรณรงค์และบูรณาการการจัดหาโลหิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริจาคโลหิต และประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเหล่ากาขาดจังหวัดเป็นแกนกลาง, ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน และส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และที่สำคัญอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมกันมาบริจาคโลหิตได้ทุกวันทุกโอกาส สำหรับสถานที่บริจาคโลหิตในจังหวัดนครราชสีมานั้น มีหลายจุด เช่นที่สำนักงานกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตภาค 5 นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และห้างเซ็นทรัลโคราช ส่วนในต่างอำเภอนั้นสามารถสอบถามได้ที่ รพ.ประจำอำเภอทุกอำเภอ

กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  / นครราชสีมา