In Bangkok

ปลัดฯร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้น'ลาดกระบัง' พร้อมทั้งติดตามโครงการต่างๆในพื้นที่ กรุงเทพฯ-(5 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง ประกอบด้วย เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนา ซึ่งเขตฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านในสำนักงานเขตลาดกระบัง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน จัดทำเป็นโคกหนองนา โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย 1.อาคาร จัดทำเป็นโรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงไส้เดือน โรงผลิตน้ำหมักชีวภาพ 2.ปศุสัตว์ จัดทำเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 3.โคก จัดทำเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้ 4.นา จัดทำเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 5.ที่พัก จัดทำเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ บ้านต้นไม้ สนามหญ้านั่งเล่น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเขตลาดกระบังได้ร่วมกันปลูกข้าวนาหว่านในแปลงสาธิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก อายุเก็บเกี่ยว 115 วัน โดยจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป สำหรับโครงการโคกหนองนา เป็นการจัดทำพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสาน รักษา และต่อยอด พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ 

จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว บริวณใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 90 วัน ต่อมาได้เดินทางไปบริเวณซอยลาดกระบัง 15 เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ ซึ่งสำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินโครงการ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น การก่อสร้างโดยรวมคืบหน้า 20% และการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ขณะนี้ก่อสร้างชั้นฐานใต้ดินแล้วเสร็จ ความคืบหน้าโดยรวม 30% เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น 

โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยปลูกต้นอินทนิล 2 ต้น ต้นทองอุไร 500 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน บริเวณถนนสุวรรณภูมิ 4 (แยกสุขสมาน) ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจัดหาพื้นที่ว่างพัฒนาเป็นสวนขนาดเล็ก Pocket Park เป็นการพัฒนาพื้นที่เดิมให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและสวยงาม 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล