Authority & Harm

สหกรณ์ครูโคราชโต้ไม่ได้ฟ้องล้มละลายสมาชิก2,300คนฟ้องจริงแค่ 2 ราย



นครราชสีมา-สหกรณ์ครูโคราช โต้ไม่ได้ฟ้องล้มละลายสมาชิก 2,300 คน ฟ้องจริงแค่ 2 ราย ย้ำสถาบันทางการเงินกองทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้เป็นประธานแถลงข่าว หลังจากกรณีครูและบุคลากรในการศึกษา สังกัดสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คนให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า ครูโคราชกว่า 2,300 คน ส่อถูกฟ้องล้มละลาย ทำให้ส่งผลเสียต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และทำให้สมาชิกมีการถอนเงินออกกว่า 100 ล้านบาท

นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครนครราชสีมา จำกัด จะไม่ดำเนินการฟ้องล้มละลายสมาชิก แต่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกสามารถดำรงตนอยู่ในระบบสหกรณ์ ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องล้มละลาย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 4 ราย จากจำนวนสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯจำนวน 26.000 กว่าราย คิดแล้วประมาณ 0.015 % ซึ่งถือว่าน้อยมาก ๆ สหกรณ์ฯ มีกระบวนการในการดูและช่วยเหลือสมาชิกที่หลากหลาย ไม่ว่า จะเป็นปัญหาการส่งชำระหนี้ การถูกเจ้าหนี้อื่นที่มิใช่สหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ถึงขึ้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กำลังถูกฟ้องดำเนินคดี หรือแม้แต่ฟ้องล้มละลาย ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

ซึ่งเราดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1. โครงการโคราชโมเดล (สินเชื่อออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรทางการศึกษา) เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - ถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ช่วยเหลือในการแก้ไขหนี้ ให้กับสมาชิกได้จำนวน 364 ราย จำนวน 447 สัญญา สหกรณ์ฯ ใช้เงินในการแก้ไขปัญหา ไปจำนวน 509 ล้านบาทเศษ สมาชิกได้ประโยชน์ ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ไม่ถูกอายัดทรัพย์ สมาชิกมีเงินได้รายเดือน เหลือเพิ่มขึ้น ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนและที่สำคัญคือ สมาชิกได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยค้าง จ่ายและค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงิน เป็นเงินรวม 38 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร แน่นอนว่าเมื่อมีข่าวออกไปย่อมมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ เพราะสมาชิกผู้ที่ ฝากเงินย่อมตื่นตระหนกเป็นธรรมดาเนื่องจากสมาชิกไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง จึงมีสมาชิกมาถอนเงินฝากจากสหกรณ์ เฉพาะวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกมาถอนเงินฝากประมาณ 100 กว่าล้านบาท สหกรณ์ฯ ก็ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิก มิปัญหาแต่ประการใด เนื่องจากสหกรณ์ มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง สิ่งที่เป็นห่วงสมาชิกก็คือ จะสูญเสียรายได้จากดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ฯ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 28,000 กว่าคน มีทุนเรือนหุ้น 18,420 ล้านบาทเศษ มีทุนสำรอง 2,157 ล้านบาทเศษ ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 190 ล้านบาทเศษ เงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงินอื่น 6,880 ล้านบาทเศษ

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทุนของสหกรณ์ฯ จะเห็นว่ามีความ เข้มแข็งมาก ในระบบการเงิน เพราะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.80 เท่านั้น(ทุนของสหกรณ์ 21,300,341,424.04 ล้านบาท หนี้สิน 17,122,038,794.26 ล้านบาทส่วนต่าง 4, 178,302,629.78 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)จึงขอให้พี่น้องมวลสมาชิกได้เข้าใจและมั่นใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด

ณัฐพงศ์ อรชร/ข่าวนครราชสีมา