In Bangkok

กทม.ตรวจความกว้างเขตทางสาธารณะ การก่อสร้างขนาดใหญ่'ประดิพัทธ์23'กรุงเทพฯ-นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ขอให้ กทม.ทบทวนและยุติการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ภายในซอยประดิพัทธ์ 23 เขตพญาไท ว่า สำนักงานเขตพญาไทในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอยประดิพัทธ์ 23 เพื่อตรวจวัดความกว้างของถนนและเขตทางสาธารณประโยชน์ ตลอดแนวเขตทางจนถึงหน้าแปลงที่ดินตามนิยามทางสาธารณะและเขตทาง ตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 โดยคำนึงถึงสิ่งกีดขวางจะไม่เป็นไปตามนิยามทางสาธารณะและเขตทาง ประกอบกับสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่นนั้น ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. พ.ศ.2556 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 เป็นที่ดินประเภท ย.9-9 หรือที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมากและที่ดินประเภท พ.3-7 หรือที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งสถานที่ตั้งโครงการจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว ส่วนการคำนวณจำนวนที่จอดรถ ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ข้อ 83 ข้อ 84 และข้อ 85 คือ กรณีที่มีขนาดพื้นที่ห้องชุดตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ให้คิดที่จอดรถจำนวน 1 คัน/หนึ่งห้องชุด หรือคิดแบบอาคารขนาดใหญ่ให้มีที่จอดรถ 1 คัน/พื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร โดยให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความกว้างถนนซอยประดิพัทธ์ 23 พบว่า มีความกว้างเขตทาง 07.00 - 10.00 เมตร และซอยดังกล่าวได้มีการประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ซึ่งมีความกว้าง 07.00 เมตร ปัจจุบันโครงการเอส - ประดิพัทธ์ 23 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต หรือยื่นแจ้งการก่อสร้างจากสำนักงานเขตฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ สอบ.เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 ก.ย.66

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า การวัดเพื่อกำหนดความกว้างของถนนสาธารณะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตได้เคยมีหนังสือตอบความกว้างของเขตทางถนนสาธารณะว่า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสภาผู้บริโภค สื่อมวลชน และผู้ร้องเรียน สภาผู้บริโภคให้วัดความกว้างของถนนตามสภาพการใช้งานจริง ทำให้ถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร อย่างไรก็ตาม สนย.จะได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณาทบทวนการวัดความกว้างของถนนสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะต้องพิจารณาว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. พ.ศ.2556 อยู่ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือไม่ บริเวณที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่มีข้อบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิด หรือบางประเภทหรือไม่ และอาคารเข้าข่ายเป็นอาคารที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ส่วนเรื่องความกว้างของถนนสาธารณะและเรื่องอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ การควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการก่อสร้าง เป็นอำนาจหน้าที่ที่ผู้อนุญาตจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด