EDU & ESG

JBC SPU-KGU JAPANร่วมมือทางวิชาการ จัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์กรุงเทพฯ- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(JBC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม (KGU) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ โดย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น: สู่อนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Yasumasa MORI AJLS Program Consultant and Advisor สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ SPU ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม (KGU) ได้รับฟัง  

จากนั้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ด้านเนื้อหาและด้านสัมพันธ์ในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น” โดย ศาสตราจารย์ Hiroki YOSHIDA รองอธิการบดี Kanto Gakuin University พร้อมด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) และวิทยาลัยการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม (KGU) นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันยังได้มีการหารือและการวางแผนทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อไปอีกด้วย