EDU & Innovation

บัญชีจุฬาฯมอบวุฒิบัตรNFTให้ผู้สำเร็จ หลักสูตรMini MBAผ่านCERTIFiLEกรุงเทพฯ-CBS Academy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีม CERTIFiLE มอบวุฒิบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Mini MBA” สำหรับผู้บริหารของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HomePro ที่สำเร็จการอบรมทุกท่าน ซึ่งมีการสร้างวุฒิบัตรในรูปแบบของ NFT ที่ยืนยันและบันทึกข้อมูลโดยระบบบล็อกเชนผ่านแพลตฟอร์ม CERTIFiLE ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายดายเพียงสแกน QR Code ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการออกเอกสารของ CBS Academy และผู้เรียนสามารถนำเอกสารไปใช้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องย้อนกลับมาตรวจสอบยังสถาบันต้นทาง ทำให้การประสานงานระหว่างองค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการผลักดันการทำงานสู่ระบบ Paperless ที่มาพร้อมกับความเชื่อถือได้อีกด้วย