EDU & Tech-Innovation

10หน่วยงานจับมือฝึกผจญเหตุให้นักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยราชบุรี - วันที่ 20 พ.ย.66 ที่โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธารามเป็นปนะธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมมีตัวแทนจากหน.ส่วนราชการ ,ผู้นำท้องถิ่น,ตัวแทนจาก 10 หน่วยงาน ,คณะครูและนักเรียนวัดบางกะโดเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยดำเนินการตามนโยบาย และจุดเน้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" ให้มีการเสริมสร้างความ ปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียน และเพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย จากอุบัติเหตุในโรงเรียน ทางโรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) จึงมีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงจัดทำ โครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น ในการจัดโครงการนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 157 คน ครูและบุคลากร 16 คน 

ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบ้านสิงห์ และสถานีตำรวจภูธรโพธาราม เป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยในโรงเรียนและเหตุคนร้านบุกเข้าสถานศึกษา สำนักงานประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดราชบุรี

ขณะที่ นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยเช่นอัคคีภัย รวมถึงเหตุก่อการร้ายต่าง ซึ่งนักเรียนจะได้สามารถเอาตัวรอดในเบื้องต้นได้ และในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน

สุจินต์  นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี