In News

กลุ่มอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่มึน! อุตฯหนองบัวฯอุ้มเหมือง-โรงโม่หินกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันไดมึน!!! อุตสาหกรรมหนองบัวลำภู อุ้มเหมือง อ้างแต่งแร่ในเขตประทานบัตรไม่ต้องมีใบอนุญาตชาวบ้านชี้กองภูเขาหินอยู่นอกเขตประทานบัตร

หลังจากที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันไดได้ตั้งข้อสังเกตจากกองภูเขาหินขนาดใหญ่ ในพื้นที่ส่วนโรงโม่หินของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่และโรงโม่หินว่าไม่เคยมีหน่วยงานใดชี้แจงให้เห็นถึงใบอนุญาตแต่งแร่มาก่อนซึ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดคำนิยามตามมาตรา ๔ที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้างต้นดังนี้“การแต่งแร่” หมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อทําให้แร่หรือวัสดุที่มีสิ่งเจือปนสะอาดหรือเพื่อให้แร่หรือวัสดุที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร่ คัดขนาดหรือการนําแร่ไปผ่านกระบวนการแล้วได้สสารชนิดใหม่ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด


“เขตประทานบัตร” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กําหนดในประทานบัตรและมาตรา ๑๐๖ ได้ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีแต่มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตรโดยในการทำเหมืองของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้รับพื้นที่ประทานบัตรในการทำเหมืองแร่ประมาณ๑๗๕ ไร่ เท่านั้น และได้มีการแต่งแร่อยู่ในพื้นที่โรงโม่หิน ๕๐ ไร่ อย่างชัดเจนโดยมีสิ่งที่เป็นหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์อยู่ในขณะนี้ก็คือกองภูเขาหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องโม่หินของบริษัทพิพาท ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงโม่หินเคลื่อนที่
เมื่อในใบประทานบัตร ได้ระบุชัดเจนว่ามีพื้นที่ ๑๗๕ ไร่ พื้นที่ในส่วนโรงโม่หิน ๕๐ ไร่จึงไม่ใช่เขตประทานบัตร ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นการแต่งแร่ในพื้นที่โรงโม่ย่อมเป็นการแต่งแร่นอกเขตประทานบัตร ย่อมต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่ตามกฎหมาย จึงจะทำได้จากภาพที่ถูกบันทึกไว้ และ กองหินขนาดใหญ่ที่มีให้เห็นอยู่ในขณะนี้ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เครื่องโม่หินไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเขตประทานบัตร แต่มีการขับเคลื่อน มีการเคลื่อนย้าย อยู่ภายในเขตโรงโม่หิน อย่างอิสระจนทำให้มีกองภูเขาหินจำนวนมากในพื้นที่โรงโม่ จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า การแต่งแร่ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัดเป็นการแต่งแร่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรอย่างชัดเจน

แต่อย่างไรก็ตาม ทางอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ก็ยังยืนยันที่จะหาทางออกให้แก่บริษัทโดยการตอบหนังสือของทางกลุ่มอนุรักษ์ฯมาว่า การโม่หินของบริษัทฯไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่งแร่เนื่องจากเป็นการติดตั้งภายในเขตประทานบัตร ซึ่งเป็นการเข้าข้างบริษัทได้อย่างน่าไม่อายที่สุด
ราวกับว่าได้รับใบสั่งให้ทำอย่างไรก็ได้ ให้เหมืองแร่นี้สามารถดำเนินต่อไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจมากนัก เพราะอุตสาหกรรมจังหวัด นภ.ได้เพิกเฉยต่อการกระทำความผิดของบริษัทพิพาท มาโดยตลอด หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ “รู้เห็นเป็นใจ”หรือ “สมรู้ร่วมคิด” ให้เกิดการกระทำความผิดตลอดระยะเวลาในการทำเหมืองแร่เมื่ออุตสาหกรรมจังหวัดตอบมาเช่นนี้ ก็ควรตอบคำถามชาวบ้านให้ได้ว่า กองภูเขาหินซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการแต่งแร่ (การแต่งแร่ที่ไม่มีกองภูเขาหินที่ผ่านการแต่งแร่แล้วถือว่าเป็นการแต่งแร่ที่ไม่ครบองค์ประกอบ) ในเขตโรงโม่หิน เกิดมาจากอะไรเกิดจากการพ่นหินอย่างแรงจากภายในเขตประทานบัตรเพื่อให้มากองอยู่ในเขตโรงโม่หินเกิดจากการนำเครื่องโม่หินไปไว้บนภูเขาแล้วพ่นลงมาให้เกิดภูเขาหินหรือว่ากองภูเขาหินเหล่านี้หล่นลงมาเองจากบนฟ้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได ยืนยันว่าจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปเด็ดขาดเพราะการกระทำของอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสิ่งที่ละอายอย่างมากโดยชาวบ้านจะยื่นหนังสือร้องเรียนให้เอาผิดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างถึงที่สุด