EDU & Tech-Innovation

วว.ต้อนรับธ.ก.ส.-SMEเกษตรหัวขบวนฯ ฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรกรรายย่อยปทุมธานี-ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เป็นประธานต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์  พระวร  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)พร้อมคณะเกษตรกร ภายใต้โครงการ “การยกระดับ SME เกษตรหัวขบวน สู่แกนกลางเกษตรไทย” เพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในโอกาสฝึกอบรมและศึกษาดูงานภารกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)โอกาสนี้นายจิรศักดิ์  สุยาคำผอ.สำนักพัฒนา SME และ Startupธ.ก.ส. บรรยายเกี่ยวกับกรอบความรู้ด้านบทบาทของหัวขบวน SME เกษตร การเสริมสร้างขีดความสามารถและการเชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อย  ในส่วน วว. โดย ดร.รัชนีวรรณ  กุลจันทร์ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับผลิตภัณฑ์ ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ บรรยายเกี่ยวกับเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับความสามารถการทำธุรกิจของเกษตรกรหัวขบวน  และนางสาวมณีรัตน์จัตตุลาภา นักวิจัยและผู้จัดการ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) บรรยายการวิจัยพัฒนาและบริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

นอกจากนี้ วว. ยังได้นำชมโครงสร้างพื้นฐาน วทน.ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร(FISP)และศูนย์ความเป็นเลิศสาหร่าย (ALEC)โอกาสนี้ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  คณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่8กุมภาพันธ์ 2567  ณ วว. เทคโนธานี คลองห้าจ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. และ ธ.ก.ส. ดำเนินการดังกล่าวภายใต้ MOU ความร่วมมือเพื่อบูรณาการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน วทน. ไปใช้ผลิต แปรรูปและการตลาดเพื่อลดต้นทุนผลผลิต เพิ่มผลผลิต การผลิตที่ได้มาตรฐานรับรอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และสร้างความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จากการดำเนินงานร่วมกันมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อาทิ การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรหรือลูกค้าของ ธ.ก.ส. การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน เช่นโครงการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตกล้วยเตี้ยต้านวาตภัยด้วยระบบการปลูกชิดในกล้วยไข่และกล้วยหอม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน(สวก.) นำไปขยายผลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรหัวขบวนจำนวน 80 ท่าน  เพื่อยกระดับความรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยกระดับธุรกิจช่วยเหลือฟื้นฟูเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ จากภารกิจของ วว. ที่มีห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในหลากหลายสาขา รวมกันเป็นระบบนิเวศนวัตกรรม ที่มีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำ ideaหรือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มาปรึกษาหารือกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของ วว. แล้วเข้าสู่กระบวนการทดลอง วิจัย พัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของตนเอง สามารถนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป