EDU & Tech-Innovation

ศพด.บ้านท่านหญิงวิภาเดินหน้ายกระดับ นโยบายสาธารณะพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสุราษฎร์ธานี-ศพด.บ้านท่านหญิงวิภาเป็นพื้นที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรม  ในการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงความปลอดภัย 

วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 0830-1600 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านหญิงวิภา  ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.มอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นายสมนึก  นุ่นด้วง  คณะทำงานและผู้ประสานโครงการ ประชุมปฏิบัติการสำรวจให้ความเห็นเพื่อการออกแบบพื้นที่สุขภาวะของพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านหญิงวิภา   ด้วยการสร้างความเข้าใจกระบวนการเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นที่สุขภาวะ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยมี นางสาวสุธิรา  มุขตา  สถาปนิก และผู้ช่วย สำรวจพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดและข้อจำกัดการออกแบบ ปฏิบัติการรังวัดพื้นที่เพื่อการออกแบบ โดยชี้แนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้สรุปผลการสำรวจ รูปแบบและข้อจำกัดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงาน,ผู้ประสานงานโครงการ, นายกอบต.ตะกุกเหนือและผู้บริหาร,นายช่างโยธา อบต.ตะกุกเหนือ, กำนันตำบลตะกุกเหนือ, ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าศพด.บ้านท่านหญิงวิภา,ประธานกรรมการ ศพด.บ้านท่านหญิงวิภา ผู้แทนผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมด้วย จำนวน 15 ท่าน 

ผลการดำเนินงานเป็นการ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนเต็มรูปแบบ  สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนกับกิจกรรมทางกายของเด็กในโรงเรียนในช่วงพัก หลังเลิกเรียน ช่วงปิดเทอม รวมไปถึงในชั้นเรียน เพื่อยกระดับให้เป็นห้องเรียนที่กระฉับกระเฉง จะสามารถส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้ในระยะยาว โดยสามารถกำหนดนโยบายที่สามารถทำได้โดยง่าย ให้ครูเป็นผู้นำหรือเป็นต้นแบบของนักเรียน และนักเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม ในการช่วยกันให้เกิดกิจกรรมทางกายของทุกช่วงวัย และสามารถมีกิจกรรมทางกายได้ในทุกช่วงเวลาเน้นให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรมหรือสร้างสรรค์พื้นที่ที่เอื้อประโยชน์และเข้าถึงได้ง่าย