Travel & Entertain

เหล่าวัยโจ๋ดวลประชันความสามารถใน Pattaya Music Contest 2024กรุงเทพฯ-วันที่ 24 ก.พ. 67 ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อ “Pattaya Music Contest 2024” โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางกองเชียร์วฃดนตรีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ ฝสติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อ Pattaya Music Contest 2024 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี และเปิดโอกาสให้เยาวชนเมืองพัทยาได้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนับเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม และมีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา และโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วม จำนวน 33 ทีม และผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้เข้าร่วมแสดงสดในงาน Pattaya Music Festival 2024 อีกด้วย