In Global

จีนทำแผนปฏิบัติการกระตุ้นการเปิดกว้าง การลงทุนจากต่างประเทศคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และใช้ความพยายามมากขึ้นในการดึงดูดและใช้ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นย้ำว่าการลงทุนจากต่างประเทศเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้จีนมีความทันสมัย ​​และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมกันของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก

เพื่อดึงดูดและใช้การลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น จีนจะต้องนำแนวคิดการพัฒนาใหม่ไปใช้อย่างเต็มที่ ถูกต้อง และครอบคลุม และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับเฟิร์สคลาสที่มุ่งเน้นตลาด อิงกฎหมาย และเป็นสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในความสามารถของพวกเขาในการพัฒนา ในประเทศจีน แผนปฏิบัติการระบุไว้

แผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอมาตรการ 24 มาตรการใน 5 ประเด็น ได้แก่ การขยายการเข้าถึงตลาด การเพิ่มความน่าสนใจต่อการลงทุนจากต่างประเทศ การส่งเสริมสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน การอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของปัจจัยด้านนวัตกรรม ตลอดจนการปรับกฎเกณฑ์ภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง 

จีนจะลดรายชื่อห้ามการลงทุนจากต่างประเทศ และเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อผ่อนปรนเกณฑ์การเข้าประเทศจากต่างประเทศในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระบุในเอกสารปผนปฏิบัติการ

และยังระบุว่า จีนควรเน้นการขยายการเข้าถึงของสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าสู่ภาคการธนาคารและการประกันภัย และขยายขอบเขตธุรกิจของสถาบันการเงินต่างประเทศที่เข้าร่วมในตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

จีนยังให้คำมั่นที่จะขยายอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการลงทุนจากต่างประเทศ และรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนนโยบายที่ดีขึ้นในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ระบุในแผน

มาตรการต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศและสำนักงานใหญ่ อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางธุรกิจระหว่างประเทศ และปรับปรุงการจัดการใบอนุญาตทำงานและถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ

แหล่งข้อมูล:https://news.cgtn.com/news/2024-03-19/China-issues-action-plan-to-boost-opening-up-foreign-investment-1s6tD9lHNxC/p.html
https://www.facebook.com/share/p/3nQtcta8qFvQBHux/?mibextid=oFDknk