In Bangkok

เขตบางกอกใหญ่แจงแนวทางขั้นตอนรับ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรุงเทพฯ-นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่บางส่วนล่าช้าว่า สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีแนวทางและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยมีจุดบริการการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน (ฝ่ายปกครอง) หากมีการร้องเรียนโดยประชาชนมาด้วยตนเอง ฝ่ายปกครองจะลงรับหนังสือ ซึ่งมีเลขรับเรื่องให้ประชาชนไว้ติดตามเรื่องต่อไป และเอกสารได้รับมานั้น ฝ่ายปกครองจะส่งเรื่องไปฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บังคับบัญชาสั่งการ หากเรื่องไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะส่งเรื่องให้กับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

ส่วนกรณีประชาชนระบุว่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ให้ไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการเขตโดยตรงและจะได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วนั้น ประชาชนอาจไม่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องโดยตรง ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่มีความรู้ในการรับเรื่องร้องเรียน ทำให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ได้ทำเป็นเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน (ฝ่ายปกครอง) จึงทำให้เรื่องร้องเรียนตกหล่นได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ระบบ Traffy Fondue เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และจดหมาย ที่อยู่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600 หรือ e-mail Bangkok.yai9898@gmail.com โทรศัพท์ 0 2457 0069 ต่อ 5705-5707 (ฝ่ายปกครอง) หรือประชาชนมาด้วยตนเอง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะตอบกลับประชาชนทันทีผ่านช่องทางที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา โดยสำนักงานเขตฯ มิได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะเร่งรัดการทำงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้นต่อไป