In Bangkok

กทม.เดินหน้าแก้ปัญหาบ้านรุกลำคลอง เผยสั่งรื้อย้ายไปแล้วกว่า2,400หลังกรุงเทพฯ-นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการรายงานจำนวนบ้านรุกล้ำริมคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ตรงความเป็นจริง ทั้งยังพบศูนย์การค้าย่านบางแคก่อสร้างคร่อมคลองลำกระโดง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะว่า สนน.มีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับคลองระบายน้ำสายหลัก นอกจากขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลองและแหล่งน้ำแล้ว ยังได้พัฒนาภูมิทัศน์ริมคลองและป้องกันสิ่งก่อสร้างมิให้รุกล้ำในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแนวริมคลองพร้อมทางเดินและราวกันตก แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีประชากรเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้ามาสร้างที่พักอาศัยอยู่ในที่สาธารณะ หรือตามแนวริมคลองสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ของ กทม.ตามที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว

สำหรับการติดตามแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะและขุดลอกคลองมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางน้ำได้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อใช้ระบายน้ำ โดยก่อนที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนได้ประสานสำนักงานเขตในพื้นที่สำรวจสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเขตคลอง รวมถึงเจรจาขอความร่วมมือการรื้อย้าย พร้อมสร้างความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนที่รุกล้ำแนวเขตคลอง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำและจะทำให้การระบายน้ำจากคลองเข้าสู่ระบบระบายน้ำ หรือสถานีสูบน้ำได้ช้า รวมถึงจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ ขณะเดียวกันยังมีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่รุกล้ำแนวคลองและยังไม่ให้ความร่วมมือรื้อย้าย นอกจากการเจรจาสร้างความรู้ทำความเข้าใจถึงปัญหาให้ทราบแล้ว ท้ายที่สุดต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้บุกรุก ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ กทม.ได้สำรวจบ้านรุกล้ำแนวเขตคลองตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.65 เป็นต้นมา พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต มีคูคลอง 1,980 คลอง มีผู้รุกล้ำ 11,231 หลัง ปัจจุบันได้รื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองไปแล้ว 2,450 หลัง และยังคงเหลืออีก 8,781 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความเข้าใจ รวมถึงการดำเนินการด้านกฎหมาย (กฎหมายอาคาร และ ปว.44) อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ เช่น คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นคลองในส่วนของราชพัสดุและอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ยังมีจำนวนผู้ที่รุกล้ำจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการจัดหาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ โดยที่ผ่านมา กทม.ได้ประสานหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย รวมถึงใช้ในการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีศูนย์การค้าย่านบางแคก่อสร้างคร่อมคลองลำกระโดง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะว่า กรณีดังกล่าวได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับศูนย์การค้าฯ โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ซึ่งศูนย์การค้าฯ ได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันศูนย์การค้าฯ ได้ยื่นคำขอใช้ประโยชน์บริเวณลำกระโดงในที่ดินสาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานเขตบางแคจะได้รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมทั้งสรุปหลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ต่อไป