In Bangkok

กทม.รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงด ให้อาหารนกพิราบลดความเสี่ยงสุขภาพกรุงเทพฯ-นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.)  กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อโรคและภัยสุขภาพที่มากับนกพิราบและนกชนิดต่าง ๆ ว่า สนอ. ได้ประสานสำนักงานเขตรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกในสวนสาธารณะของ กทม. และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบจากการให้อาหารจะทำให้มีจำนวนนกพิราบเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากมูลนกและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ จากนกมาสู่คน เช่น โรคไข้สมองอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดอักเสบ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้อาหารนกอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยผู้ให้อาหารและผู้จำหน่ายอาหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท 

ขณะเดียวกันได้มีมาตรการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อโรคและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคของนกพิราบ โดยประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อจากนกพิราบ ด้วยการเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกพิราบ หรือมูล หรือสิ่งคัดหลั่งของนกพิราบ หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีนกพิราบอาศัยอยู่จำนวนมาก สวมหน้ากาก หรืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีนกพิราบ กรณีสัมผัสนก หรือสิ่งคัดหลั่งของนกให้รีบล้างมือให้สะอาด ควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบทางสาธารณะผ่านการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด การป้องกันการสัมผัสกับนกพิราบและอันตรายที่มาจากนกพิราบ

นอกจากนั้น ยังได้สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นเตือนและปรับทัศนคติการป้องกันการให้อาหารนกพิราบ การจัดกิจกรรมเวชศาสตร์ป้องกันเชิงสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหานกพิราบในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากนกพิราบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์ปีกในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฝ้าระวังโรคเชิงรุกและติดตามสถานการณ์ของโรคจากสัตว์ปีกที่ติดต่อมาสู่คนผ่านการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สนอ. และสำนักงานเขต กรณีพบผู้ป่วยจากการสัมผัสสัตว์ปีกให้แจ้งสายด่วน สนอ. โทร. 0 2203 2872 หรือ สายด่วน กทม. 1555 ทันที