In Bangkok

กทม.สั่งเฝ้าระวังมาตรการความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน271แห่งกรุงเทพฯ-นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. กล่าวกรณีครูพี่เลี้ยงร้องเรียนเพื่อนบ้านหลอนยา เกรงเด็กและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จะได้รับอันตรายว่า สำนักงานเขตบางแค ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจได้โดยตรง ขณะเดียวกันได้ประสานสถานีตำรวจนครบาล (สน.) หลักสอง เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านการดำเนินคดี พร้อมทั้งประสานหัวหน้าศูนย์ฯ กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฯ ให้เข้มงวด ปิดป้ายห้ามเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต กำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานที่ให้ชัดเจน กรณีการเข้าพื้นที่ก่อนและหลังเวลาทำการให้บันทึกข้อมูลในสมุดควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ โดยให้หัวหน้าศูนย์ฯ หรืออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบรายงานประจำทุกวัน เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในศูนย์ฯ

นอกจากนั้น ยังได้แจ้งผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัดเรื่องการรับ-ส่งนักเรียน ให้ส่งที่ประตูศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้ส่งบนอาคารเรียน กรณีกลับบ้านก่อนเวลา ผู้ปกครองติดต่อขอรับนักเรียนก่อนเวลาที่ห้องธุรการและไม่อนุญาตให้ขึ้นบนอาคารเรียน หากต้องการปรึกษาเรื่องนักเรียนให้มาติดต่อที่ห้องธุรการ หรือครูประจำชั้น และเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ชุมชนศิริเกษมพัฒนา จึงได้ประสานประธานชุมชนให้ช่วยดูแล ติดตาม และสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวว่า สพส. ได้ประสานสำนักงานเขตบางแค ทราบว่า ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี) เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานฝ่ายเทศกิจเฝ้าระวังตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยของศูนย์ฯ รวมถึงประสาน สน. หลักสอง เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านการดำเนินคดีดังกล่าว

ทั้งนี้ สพส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ได้จัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยในศูนย์ฯ กทม. ทั้ง 271 แห่ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตขอความร่วมมือดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังภัยกรณีเกิดเหตุในศูนย์ฯ ดังนี้ ปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังภัยกรณีเกิดเหตุในศูนย์ฯ ในชุมชน กทม. มอบหมายฝ่ายเทศกิจตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยของศูนย์ฯ ในชุมชน กทม. อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีตำรวจ ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุในศูนย์ฯ รวมถึงได้กำชับกวดขันให้ศูนย์ฯ ปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังภัยฯ โดยเคร่งครัดต่อไป