In Bangkok

รองปลัดถกงานเข้าพรรษาปีนี้กทม.ชวน 'งดเหล้าเข้าพรรษาคนกทม.ทำได้'กรุงเทพฯ-(12 มิ.ย. 67) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รองปลัดฯ ชาตรี ได้แจ้งเรื่องการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 แบ่งเป็นประเภทบุคคล จำนวน 1 รางวัล และ ประเภทองค์กร จำนวน 15 รางวัล นั้น ในปีนี้ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทบุคคล 

จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2567 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการขอความร่วมมือ มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านสังคมและชุมชน และมาตรการด้านกฎหมาย เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  สำนักการจราจรและขนส่ง รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 – 17 เม.ย. 67 ) เกิดอุบัติเหตุ 37 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 19 ราย เสียชีวิต 24 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 58.3% คือขับเร็วและเสียหลักเอง โดยจักรยานยนต์เป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึง 91.6%  ในส่วนการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 3 จุด ได้แก่ 1.สถานีขนส่งหมอชิต 2.สถานีขนส่งเอกมัย 3.สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 7 จุดบนถนนสายหลักขาออกกรุงเทพมหานคร ด้านกรมสรรพสามิต เป็นการลงตรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่ 7 – 20 เม.ย. 67 จำนวน 10 ราย  กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มไม่ขับในช่วงเทศกาล  สำนักอนามัยออกประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานภาคี รณรงค์ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับในหลายพื้นที่  และสำนักการแพทย์รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ (อุบัติเหตุ) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการณรงค์เชิญชวนประชาชนเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ในการแสดงเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา คน กทม. ทำได้” โดยกำหนดมาตรการดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การบำบัดรักษา การส่งเสริมสนับสนุนให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบังคับใช้กฎมาย และการติดตามประเมิลผล ทั้งนี้ รองปลัดฯ ชาตรี ได้กำชับว่า เมื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแล้วต้องมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการขอรับคำปรึกษา เช่น ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 หรือช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการบำบัดรักษา คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร