Digitel Tech & Innovation

วว.โชว์เสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้า-อุตฯฟิลิปปินส์กรุงเทพฯ-วว. โชว์ศักยภาพเสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Ms. Ma. Cristina A. Roque, Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Development Group (MDG), Department of Trade and Industry (DTI) และคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ในการนี้นางศิรินันท์ ทับทิมเทศนักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับด้วยในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ  วว.  เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

โอกาสนี้คณะผู้แทนนักวิจัย วว. ประกอบด้วยดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิชาการอาวุโส  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ศบท.ดร.สมกมล อินทวงค์นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรดร.กุลรภัส วชิรศิริ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. และดร.จันสุดา คำภา นักวิจัย ศนอ. นำเสนอภาพรวมภารกิจของหน่วยงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  (ICOS)และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร(FISP) พร้อมสาธิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ผู้บริหาร วว. นำคณะผู้แทนจาก DTI เยี่ยมชมอาคาร 60 ปี วว. ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEsและโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจรตั้งแต่งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รายได้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  ทั้งนี้ วว. มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฟิลิปปินส์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานของ วว. ในด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เกษตร และสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง