In Bangkok

'ผู้ว่าฯชัชชาติ'นำข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.กรุงเทพฯ-(9 ก.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า โดยมี รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวเมธาวี ธารดำรง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสิ่งกำหนดทิศทางต่าง ๆ ซึ่งเราได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายที่มาร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครสำหรับปี 2569 เป็นการจัดเตรียมแผนต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปลี่ยนจากการใช้ KPI เป็น OKR (Objective and Key Results) ซึ่งจะทำให้ทราบเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไร เช่น ถนนสวยกี่เส้น จุดปลอดภัยกี่จุด เป็นต้น และความชัดเจนนี้จะทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้มีเรื่องที่เน้นย้ำ อาทิ  เรื่องการกำหนดเป้าหมายในเชิงบวก จากเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ว่าจะจับคนขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างน้อย 5,000 ราย คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเราไม่ควรกำหนดเชิงลบ ควรกำหนดเป็นเชิงบวก เช่น การร้องเรียนลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ แทนการใช้จำนวนการจัดเป็นตัวชี้วัด  เรื่องการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพราะหลาย ๆ เรื่องไม่ใช่ตัวชี้วัดของหน่วยงานเดียว อาทิ การพัฒนาทางเท้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในเอง เช่น สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หน่วยงานภายนอก เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ฉะนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์จะต้องเป็นเชิงบูรณาการให้มากขึ้น  นอกจากนี้ อาจมีการเชิญหน่วยงานนอกเข้ามา อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมหารือกับเรา เนื่องจากเรื่องยุทธศาสตร์สะท้อนถึงการคุ้มครองสิทธิของคนใน กทม. ด้วย

ในส่วนของเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มี 1 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เนื่องจากนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน จึงได้พิจารณามอบหมาย นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครแทน 

จากนั้น ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบในเรื่องการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 สู่การปฏิบัติ โดยแจงถึงการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนและสถานการณ์การดำเนินการในปัจจุบันว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว รวมถึงมีการร่วมพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และหารือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง