In Thailand

พช.พังงาจัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567พังงา-นางสาวศริญญา  ใจเย็น  พัฒนาการจังหวัดพังงา  มอบหมายให้นายก้องเกียรติ  รองรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น  ในพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง  พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

เวลา 15.30 น. ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางหมัก หมู่ที่ 7 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  โดยมีนายจตุพร  บุญศิลป์ พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนายเกรียงไกร ทองสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดพังงากำหนดดำเนินการโครงการ ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ตามโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

โดยคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ  กำหนดลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ส่งเข้าประกวด ในพื้นที่ 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม  2567  ให้เหลือ 3 อำเภอ เพื่อให้คณะทำงานติดตามและประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ต่อไป