Bangkok & Local

โรงเรียนกทม.เดินหน้าสอนว่ายน้ำพื้นฐาน ให้เด็กป.3เพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดกรุงเทพฯ-สำนักการศึกษา ให้โรงเรียน กทม.เดินหน้าสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานให้เด็ก ป.3 เพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอด ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม.สอนวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำและวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบเพื่อนจมน้ำให้กับเด็กนักเรียนว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยสำนักการศึกษาได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร/ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าพาหนะให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงตามระยะทางใกล้/ไกล โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบข้อบัญญัติ กทม.เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 รวมเป็นค่าใช้จ่ายคนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยทุกรายการกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ