In Danger

'ราชทัณฑ์'ร่วมกับมูลนิธิ รักษ์ดินรักษ์น้ำ สร้างงาน-อาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีไทยนนทบุรี-เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพด้านการเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทย โดยคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ร่วมในพิธี ฯ ดังกล่าว ณ  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตพื้นที่ ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่าย ภายใต้ศักยภาพและบริบทของชุมชน ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และพัฒนาเชิงประเด็นในระดับเครือข่าย มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภาคการเกษตร โดยมูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ จะได้เข้ามาร่วมวางแผนการใช้พื้นที่ดำเนินการเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทย ให้คำปรึกษาและแนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ในไร่/สวนจนถึงตลาดการค้าที่มีความเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างผลผลิตการเกษตรทุกขั้นตอนเพื่อให้มีมาตรฐาน รวมถึงการแปรรูปผลผลิต การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะให้แก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

นายอายุตม์ ฯ กล่าวปิดท้ายว่า กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณ มูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ที่เข้ามาร่วมสร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้รับการยอมรับภายใต้มาตรฐาน“เกษตรอินทรีย์วิถีไทย” (Earth Safe) พัฒนาผู้ประกอบการตามชนิดสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดในระดับต่างๆ ตามศักยภาพของชุมชนและเครือข่าย รวมถึงมีส่วนในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ พลั้งพลาด อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัว พร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป