In Thailand

อบจ.กระบี่คิกออฟปล่อยขบวนรณรงค์ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกให้หมดใน3ปี    กระบี่-เวลา 08.30 น.วันนี้( 15 มิถุนายน 2567) ที่ท่าเรือคลองจิหลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี 2567 กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2567 ประกอบกับ ในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” เพื่อให้ประชาคมอาเซียนร่วมมือป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมีนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน 

สำหรับกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2567 ประกอบด้วยจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 คัน เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 8 อำเภอ ทั้งจังหวัดกระบี่  เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2567มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 31,000 ซองทีมฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ระบาด ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ 

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวว่าปัจจุบัน จังหวัดกระบี่ ยังมีสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีการระบาดหนักทุกปี และในปี 2567 พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในหลายพื้นที่ แม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆทางด้านสาธารณสุขออกไปควบคุม ป้องกัน แล้วก็ตามสิ่งสำคัญที่จะทำให้ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ลดลงได้ ส่วนหนึ่งคือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ที่จะร่วมกัน จัดการตนเอง    ตามหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบ เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในจังหวัด และได้ประกาศเชิงนโยบายที่จะควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ลดลง และหมดไปภายในระยะเวลา 3 ปี    

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังกล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เล็งเห็นความสำคัญ ของการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ในการร่วมมือกันดูแลสุขภาพของประชาชน จึงดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และกระเป๋าฉุกเฉินชุดปฐมพยาบาล สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...

กระบี่/ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน